Daltononderwijs

Wij zijn het allereerste gecertificeerde daltonkindcentrum in Noord-Nederland waar onderwijs én peuter- en kinderopvang in één gebouw en door één team wordt gerealiseerd. Een primeur voor Noord-Nederland! Op 22 november 2018 heeft een visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging ons kindcentrum onder een vergrootglas gelegd en heeft geconstateerd dat er in alle groepen van 0 tot 12 jaar volgens dezelfde onderwijskundige én pedagogische principes wordt gewerkt.

Daar zijn we trots op!

Ons kindcentrum mag al sinds 1997 het predicaat Daltonschool voeren. Dit kwaliteitskeurmerk is steeds voor vijf jaar geldig. Iedere vijf jaar vindt er dus een visitatie plaats, een soort van kwaliteitskeuring op alle Daltonaspecten. Logisch, want bij de Daltonvereniging staat voorop dat Daltonscholen voortdurend werken aan hun ontwikkeling. De visitatiecommissie was de laatste keer opnieuw unaniem lovend: 'Jullie hebben parels op meerdere Daltonaspecten! Laat die óók aan de buitenwereld zien'... We hopen tot in lengte van jaren een goede daltonschool te blijven. 

Onze keus voor daltononderwijs dateert al uit de begin negentiger jaren van de vorige eeuw. Als team waren én zijn wij van mening dat ieder kind uniek is en veel talenten heeft en dat wij hen mogen helpen in de ontwikkeling naar zelfstandig functionerende volwassenen.

'Wat we nodig hebben zijn mensen zonder vrees!', zo verwoordde Helen Parkhurst haar benadering van kinderen heel treffend. 'Kinderen moeten onbevreesd de wereld in: ze moeten beslissingen durven en leren nemen en hun verantwoordelijkheden niet ontlopen. En ze moeten onder woorden kunnen brengen waarom ze tot bepaalde keuzes zijn gekomen.'

Helen Parkhurst (1887-1973, USA) is de grondlegster van het Daltononderwijs. Ze overlegde met de kinderen in haar klas wat hun verantwoordelijkheden zouden zijn en ze overwoog daarbij heel goed wat haar eigen rol was om alle kinderen zo goed mogelijk tot leren te laten komen. Later ging zij werken in het plaatsje Dalton (Massachusetts). Uiteraard nam ze haar gedachten en ideeën mee. In haar visie op onderwijs en opvoeden spelen de volgende kernwaarden een belangrijke rol: 

  • zelfstandigheid
  • vrijheid en verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie

Deze kernwaarden hebben als doel om het leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen. Zij prikkelen ons om ons onderwijs en ons aanbod zo vorm te geven, dat alle kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich daar prettig bij voelen.

Zelfstandigheid                                                                                                                      
Op het kindcentrum begeleiden we kinderen zo dat ze steeds minder afhankelijk zijn van directe hulp. Kinderen plannen hun werk en taken. Door het vertrouwen en de keuzevrijheid die wij kinderen bieden leren ze zelfstandig beslissingen te nemen die voor hem of haar effectief en verantwoord zijn.  

Vrijheid en verantwoordelijkheid                                                                           
Door vrijheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd. De tijdslimiet, werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de kinderen in het kindcentrum hun vrijheid leren gebruiken. Het is de taak van de leerkracht en de pedagogisch medewerker om ieder kind veiligheid en structuur te bieden. Binnen de grenzen, krijgen kinderen de ruimte om te leren.

Samenwerken                                                                                                                                 
Het Dalton kindcentrum is een plek waar kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders op een natuurlijke manier met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Kinderen leren dat mensen van elkaar verschillen, leren respectvol met elkaar om te gaan, naar elkaar te luisteren en leren samen te werken. Op deze manier ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden, leren ze te reflecteren op hun handelen en kunnen ze hun eigen inbreng en die van anderen beoordelen.

Effectiviteit en doelmatigheid                                                                                      
Effectiviteit en efficiëntie zijn twee belangrijke begrippen in het Daltononderwijs. Helen Parkhurst, de oprichter van het Daltononderwijs, wil kinderen graag verantwoordelijkheid in hun handen geven. Zij stelt dat als kinderen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. In ons aanbod proberen wij tijd, kennis en organisatie zo effectief mogelijk in te zetten. We zorgen er voor dat kinderen taken krijgen aangeboden die bij hen passen: een taak op maat. Hierdoor creëren wij, binnen onze mogelijkheden, voor alle kinderen optimale tijd en mogelijkheden en maken wij tijd om het individuele kind (nog meer) aandacht te kunnen bieden.

Reflectie
Op ons Dalton kindcentrum benaderen we de onderwijskundige inzichten zeer kritisch. Iedere pedagogisch medewerker en leerkracht op het kindcentrum reflecteert zijn aanbod en professioneel handelen. We leren ook de kinderen reflecteren. Door zelfreflectie kun je van je ervaringen leren en jezelf ontwikkelen. We willen graag dat de kinderen zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces, daarom stimuleren we hen om te reflecteren op hun eigen handelen. Door te evalueren kijk je naar de situatie wat goed is gegaan en welke punten er zijn voor verbetering, hier kunnen dan weer nieuwe ontwikkelpunten uitkomen voor de volgende taakperiode.

De afspraken die ontstaan vanuit ons Daltononderwijs zijn opgenomen in ons Daltonboek.

Daltononderwijs mag zich verheugen in een grote belangstelling en het daltononderwijs groeit en groeit. De website van de Nederlandse Dalton Vereniging geeft u heel veel goede en heldere informatie:

www.dalton.nl