Daltononderwijs

Wij zijn het allereerste gecertificeerde daltonkindcentrum in Noord-Nederland waar onderwijs én peuter- en kinderopvang in één gebouw en door één team wordt gerealiseerd. Een primeur voor Noord-Nederland! Op 22 november 2018 heeft een visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging ons kindcentrum onder een vergrootglas gelegd en heeft geconstateerd dat er in alle groepen van 0 tot 12 jaar volgens dezelfde onderwijskundige én pedagogische principes wordt gewerkt.

Daar zijn we trots op!

Ons kindcentrum mag al sinds 1997 het predicaat Daltonschool voeren. Dit kwaliteitskeurmerk is steeds voor vijf jaar geldig. Iedere vijf jaar vindt er dus een visitatie plaats, een soort van kwaliteitskeuring op alle Daltonaspecten. Logisch, want bij de Daltonvereniging staat voorop dat Daltonscholen voortdurend werken aan hun ontwikkeling. De visitatiecommissie was de laatste keer opnieuw unaniem lovend: 'Jullie hebben parels op meerdere Daltonaspecten! Laat die óók aan de buitenwereld zien'... We hopen tot in lengte van jaren een goede daltonschool te blijven. 

Onze keus voor daltononderwijs dateert al uit de begin negentiger jaren van de vorige eeuw. Als team waren én zijn wij van mening dat ieder kind uniek is en veel talenten heeft en dat wij hen mogen helpen in de ontwikkeling naar zelfstandig functionerende volwassenen.

'Wat we nodig hebben zijn mensen zonder vrees!', zo verwoordde Helen Parkhurst haar benadering van kinderen heel treffend. 'Kinderen moeten onbevreesd de wereld in: ze moeten beslissingen durven en leren nemen en hun verantwoordelijkheden niet ontlopen. En ze moeten onder woorden kunnen brengen waarom ze tot bepaalde keuzes zijn gekomen.'

Helen Parkhurst (1887-1973, USA) is de grondlegster van het Daltononderwijs. Ze overlegde met de kinderen in haar klas wat hun verantwoordelijkheden zouden zijn en ze overwoog daarbij heel goed wat haar eigen rol was om alle kinderen zo goed mogelijk tot leren te laten komen. Later ging zij werken in het plaatsje Dalton (Massachusetts). Uiteraard nam ze haar gedachten en ideeën mee. In haar visie op onderwijs en opvoeden spelen de volgende kernwaarden een belangrijke rol: 

  • zelfstandigheid
  • vrijheid en verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie

Deze kernwaarden hebben als doel om het leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen. Zij prikkelen ons om ons onderwijs en ons aanbod zo vorm te geven, dat alle kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich daar prettig bij voelen.

Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een dalton-kindcentruml is actief werken en leren en stimuleert het probleemoplossend denken van de kinderen. Wij leren ze om niet afhankelijk te zijn van directe hulp van de leerkracht en stimuleren ze om zelfstandig taken te maken, hun werk te plannen en hulp te zoeken als dat nodig is. We stimuleren ze ook om hun eigen werk te waarderen. De leerkrachten bieden ruimte tot zelfstandige verwerking van de opdrachten en geven de kinderen daarmee hun vertrouwen. De keuzevrijheid zorgt ervoor dat kinderen zelfstandige beslissingen durven te nemen die voor hem of haar effectief en verantwoord zijn.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Door vrijheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd. Vrijheid is nodig om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Maar vrijheid is direct verbonden met verantwoordelijkheid. Als je vrijheid hebt, heb je ook de verantwoordelijkheid om te overwegen of je gemaakte keuzes ook verantwoord zijn. Het een kan niet zonder het ander. In het daltononderwijs wordt vrijheid gezien in het zelf organiseren van je taakwerk en de opgegeven leerstof en de eisen die aan het werk worden gesteld. De tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de kinderen hun vrijheid leren gebruiken. Het is de taak van de leerkracht om ieder kind structuur te bieden en vrijheid binnen de grenzen te leren hanteren. Dit wordt gedaan d.m.v. een dag- of weektaak. De kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. Tegelijk worden ze geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dit is voor hen een geleidelijk leerproces, waarbinnen zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Samenwerken
Kinderen kunnen in hun leerproces van vrijheid en zelfstandigheid niet zonder andere kinderen. Zij kunnen elkaar helpen. Een dalton-kindcentrum is een leefgemeenschap waar kinderen, leerkrachten en ouders op een natuurlijke en gestructureerde manier met elkaar samenwerken en -leven en van en met elkaar leren. Kinderen leren dat mensen verschillen, ze leren respectvol omgaan met elkaar, naar elkaar te luisteren en samen te werken. Op deze manier ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden, leren ze te reflecteren op hun handelen en kunnen ze hun eigen inbreng en die van medeleerlingen beoordelen.

Effectiviteit
In het daltononderwijs probeert de leerkracht tijd, kennis, middelen en organisatie zo effectief mogelijk in te zetten. Hij zorgt er voor dat kinderen taken krijgen aangeboden die bij hem passen: een taak op maat. Hierdoor creëert hij voor alle kinderen optimale tijd en mogelijkheden en heeft hij tijd om het individuele kind (nog meer) aandacht te kunnen bieden.

Reflectie
Het is op een dalton-kindcentruml vanzelfsprekend om onderwijskundige inzichten en ontwikkelingen kritisch te benaderen. Iedere leerkracht op de Eshorst reflecteert zijn/haar onderwijs en professioneel handelen. Op ons kindcentrum vindt voortdurend reflectie over het onderwijs en leer- en speelaanbod plaats. Reflectie en evaluatie dragen bij tot een verkenning van de leerweg om uiteindelijk het doel te bereiken. Op leerlingniveau willen we dat kinderen zich eigenaar voelen van hun leerproces en daarom stimuleren we hen om te reflecteren op hun eigen handelen en daar conclusies uit te trekken voor de volgende taakperiode.

Daltononderwijs mag zich verheugen in een grote belangstelling en het daltononderwijs groeit en groeit. De website van de Nederlandse Dalton Vereniging geeft u heel veel goede en heldere informatie:

www.dalton.nl