Leerlingbegeleiding

In het dagelijks contact, uit observaties en toetsresultaten zien wij de ontwikkeling van de kinderen. Hierin werken de intern begeleiders en leerkrachten nauw samen. 
Soms merken we dat er kinderen zijn die meer, of andere, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en individuele behoeften. We kijken daarbij vooral naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat.

Voor leerlingen die meer aan kunnen, bieden we verdiepings- en verbredingsopdrachten en daarnaast kunnen deze kinderen geplaatst worden in een plusklas. Voor de groepen 4 t/m 8 wordt de regionale plusklas, in samenwerking met Kindcentrum Beatrix en Kindcentrum Drijber, bij ons in het pand aangeboden. 

De wet Passend Onderwijs verplicht elk bestuur één keer per vier jaar een ondersteuningsprofiel vast te stellen, waarin het kindcentrum aangeeft welke ondersteuning het kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Het profiel heeft, vanuit de wet, alleen betrekking op het onderwijsaanbod in ons kindcentrum. In onderstaand ondersteuningsprofiel staat deze basisondersteuning beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod. . 

ondersteuningsprofiel.pdf