Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een belangrijke gesprekspartner voor de directie van De Eshorst. Samen met de directie hebben we hetzelfde belang: goed onderwijs voor uw en onze kinderen in een veilige, prettige omgeving.

De MR houdt zich hoofdzakelijk bezig met beleidsmatige aangelegenheden van de school. Dit loopt uiteen van het meebeslissen over de aanname van directieleden tot het beleid ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons. Heel divers dus! De bevoegdheden van de MR zijn door de overheid vastgesteld. Zo kent de MR advies- en instemmingsrecht.

Wie zitten er in de MR?
De MR van De Eshorst bestaat uit zes leden: drie groepsleerkrachten en drie ouders.
De oudergeleding van de MR wordt door de ouders gekozen. De zittingsduur is drie jaar, waarbij ieder lid zich bij aftreden voor nog één periode herkiesbaar kan stellen.

Uit het team hebben zitting in de MR:
- Hester Kok
- Marijke Schepel
- Melanie Visscher

De oudergeleding bestaat uit:
- Leonie Neumann-Zwols
- Maria Oosterhof-van den Broek (secretaris)
- Judith Schep-Evers (voorzitter)

Communicatie
De MR vergadert zo'n zes keer per schooljaar. De notulen van de MR-vergaderingen zijn openbaar na vaststelling. U kunt ze inzien op school. De notulen en jaarverslagen zitten in een blauwe map die in de directiekamer wordt bewaard. Via de nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte van zaken die aan de orde komen binnen de MR.

We hechten grote waarde aan een goed contact met álle geledingen binnen de school. De oudergeleding heeft ook tussen de vergaderingen in regelmatig contact met de directie om te horen wat er leeft binnen de school. De directie is ook altijd het eerste deel van de MR-vergadering aanwezig om zaken uit te wisselen of toe te lichten.

Zowel ouders als groepsleerkrachten kunnen de MR-leden benaderen voor meer informatie ten aanzien van het beleid op school of om iets aan de orde te stellen. Dit kan door ons op school aan te spreken, een telefoontje te plegen (zie voor gegevens de schoolgids) of een mail te sturen naar (de secretaris): mr.deeshorst@ckcdrenthe.nl

De GMR
De GMR, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, bestaat uit ouders en personeelsleden van veschillende kindcentra van CKC Drenthe. De GMR buigt zich over bestuurlijke zaken. De GMR gaat over het beleid voor en van alle kindcentra van CKC Drenthe. Het College van Bestuur is een deel van de vergadering aanwezig. Wanneer er vacatures zijn, leest u dit op het ouderportaal.